Diccionari sànscrit - català

Enciclopèdia Catalana S.A., Barcelona
2005